Ondernemende teams

De verschuiving om van een taakgerichte- naar een meer cliëntgerichte zorgverlening te groeien heeft direct gevolg gehad voor verzorgenden en verplegenden. Verantwoordelijkheden en taken in het totale zorgproces zijn veranderend en nemen nog steeds  toe. De behoeften en belevingswereld van de cliënten nemen daarin een centrale(re) plaats in en de (zorg)organisatie dient zich hier zoveel mogelijk aan aan te passen. Het complexer worden van de zorg maakt een intensievere samenwerking tussen de verschillende disciplines rondom de cliënt noodzakelijk. Om deze samenwerking op gang te brengen is een gelijkwaardige positie van de verschillende disciplines een belangrijke voorwaarde.
Kleinschalige woonvormen zijn hiervan een voorbeeld. De teams die daarbinnen werken krijgen een grote mate van zelfstandigheid. Zij moeten in samenspraak met cliënten beslissingen kunnen nemen en flexibel op veranderende wensen kunnen ingaan. Zij kunnen en moeten niet iedere keer hoeven terug te vallen op leidinggevenden.

login